• GGs
  • STUDIER
  • Ämnen och kurser
  • Läroplan

Läroplan

Två läroplaner läsåren 2016-18

En ny läroplan för gymnasiet (GLP16) togs i bruk så att de som inledde sina studier hösten 2016 är de första som studerar enligt den. De som hade börjat sina gymnasiestudier tidigare följer den gamla läroplanen med undantag för studerande som började hösten 2015 och som avlägger gymnasiet på fyra år (t.ex. p.g.a. utbytesår).

GLP16 styr i större utsträckning än tidigare verksamheten mot kollaborativt arbete i klassrummen. Skolan har som uppgift att utveckla bl.a. ungdomarnas digitala, sociala och kulturella kompetens. Verksamhetskulturen formas genom allas delaktighet vad gäller mål, strukturer och innehåll. Läraren fungerar allt mer som handledare och särskild betoning ligger på de studerandes uppställning av egna mål och lärarens formativa respons.ggs 2d vit